Tenaga Kependidikan
Agustinus Triyanto, S.Sos.
Agustinus Triyanto, S.Sos.

Kepala Tata Usaha

Kasih Damiasih, S.Ak.
Kasih Damiasih, S.Ak.

Tata Usaha - Bendahara

Dwi Marcelina, S.E.
Dwi Marcelina, S.E.

Tata Usaha

Adrianus Rimbi
Adrianus Rimbi

Tata Usaha

Richard Gunawan
Richard Gunawan

Tata Usaha

Stefanus Ifut Y. S.Ptk.
Stefanus Ifut Y. S.Ptk.

Pustakawan

Edi Riyanto
Edi Riyanto

Pembantu Pelaksana

Rohmat
Rohmat

Pembantu Pelaksana

Sutrisno
Sutrisno

Pembantu Pelaksana

Yuli Susilo
Yuli Susilo

Satpam

Elipi
Elipi

Satpam

Hildegunda Kota
Hildegunda Kota

Satpam

Yohanes Yatiman
Yohanes Yatiman

Satpam