Maria Rochati, S.Pd., M.Si.
Maria Rochati, S.Pd., M.Si.

Kepala Sekolah

Guru Kimia

C. Noviati Linggasari, S.Si., M.Si.
C. Noviati Linggasari, S.Si., M.Si.

Waka Kurikulum

Guru Biologi

Cahya Sasangka, S.S.
Cahya Sasangka, S.S.

Waka Humas

Guru Agama Katolik

Robertus Dedy K., S.Pd.
Robertus Dedy K., S.Pd.

Waka Kesiswaan

Guru BK

Novy Anjarwati, S,Pd
Novy Anjarwati, S,Pd

Waka Sarana Prasarana

Guru Ekonomi